Monday, 5 December 2011

Wednesday, 30 November 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Tarikh                : 10 Oktober 2011 (Isnin)
Masa                   : 8.00pagi – 8.30pagi (30minit)
Tahun                 : 1A
Bilangan Murid : 12 orang
Tema                   : Pertanian
Tajuk                   : Kebun sayur nenek
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama            : 2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat  
                                                 daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
                                    2.2.1  Membaca dan memahami perkataan yang 
                                               mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal 
                                               berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan  
                                               sebutan yang betul.
Fokus Sampingan   : 3.2  Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi  
                                                dengan betul dan kemas.
                                      3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku  
                                                kata, diftong , vokal bergading, digraf dan 
                                                konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1.    membaca perkataan yang mengandungi dua suku kata dengan kuat dan sebutan yang betul.
2.    mengenal dan menamakan sayur-sayuran.
3.    menulis perkataan yang mengandungi dua suku kata
     dengan betul dan tulisan yang kemas.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
1.    set induksi
2.    aktiviti     :  menyanyi – penggunaan ICT – pengukuhan
3.    penutup :  kesimpulan dan rumusan isi kandungan pelajaran
                      
Sistem Bahasa             : Kata nama am
Pengisian Kurikulum :  Ilmu : Muzik, Kemahiran Hidup,Sains
                                            Nilai : Menjaga kesihatan, kerajinan,mesra alam
                                            KBT : Verbal lingustik, Konstruktivisme